خدمات آکادمی

خدمات ارائه شده توسط آکادمی ارتباط سفیر به سه بخش دسته‌بندی می‌گردد که برای هر یک از بخش‌ها یک استراتژی پیشرفته در نظر گرفته شده‌است. خدماتی که ارائه می‌دهیم با توجه به آنچه خواسته و نیاز مشتریان ما می‌باشد برنامه‌ریزی شده است. هریک از خدمات آکادمی که شامل آموزش، مشاوره و ارزیابی می‌باشد در بهبود کیفیت و عملکرد شما یا سازمانتان مثمر ثمر خواهد بود.

خدمات آموزشی

آموزش مدیران و سرپرستان

خدمات مشاوره

  •   مشاوره راه‌اندازی مرکز تماس                
  •   مشاوره بهینه‌سازی و بهبود عملکرد مرکز تماس     
  •  مشاوره در خصوص تهیه و تدوین دوره‌های آموزشی

اموزش سرپرستان و مدیران

خدمات ارزیابی 

آموزش مدیران و سرپرستان

  • ارزیابی عملکرد مرکز تماس طبق استاندارد بین المللی مرکز تماس
  • ارزیابی رضایتمندی مشتریان
  • ارزیابی شایستگی شغلی